nei haadkar
Betingsten

Wolle jo pasjint by Toskedokterspraktyk Underweis wêze, dan moat  ien fan de ûndersteande betingsten fan tapassings wêze:

  • Jo binne net mobiel, as wol jo kinne mei grutte muoite fan jin rolstoel oersetten wurde nei de toskedoktersstoel.
  • Jo binne bêdlegerich.
  • Jo kinne fanwegen jo kwaal net it hûs ferlitte.
  • Der is bygelyks sprake fan de sykte fan Alzheimer. As dan ferpleatsen fan de pasjint grutte emosjenele swierrichheden jout sa dat de behanneling net plak fine kin.
  • De soarchfersekerder is akkoart mei ús komst.
  • As jo it net witte, kinne jo ús altiid freegje.

 

 

Toskedokterspraktyk

Underweis

Contact

(06) 50 47 00 75

Toskedokterspraktyk Underweis

Frisia 42

8801 PP Franeker

 KvK-nummer

 01138888